• دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ از 0.25٪ تا 12٪ پاداش