• دوره تبلیغات: ‫ 180 روز از تاریخ ثبت نام ارجاع یا تا زمانی که دعوت کننده و ارجاع با هم مجموع 5،000 USDC را بدست آورند.
  • تبلیغات: ‫ 20٪ از هزینه معاملات دوستان خود بدست آورید و آنها 10٪ بازپرداخت خواهند کرد (مجموع 5000 USDC)